שמיטת כספים

שטר פרוזבול

הרב חגי פנחס בר גיורא (במברגר) | אלול תשס"ז