כסליו

"הוא ציוה ונבראו"

לימוד עיוני בסוגיית אחדות ה', גיליון 27

שני אופני בריאת העולם "בדרך ממילא" ו "בדרך התלבשות" גורמים לשתי תחושות ביטול של הנבראים: ביטול היש וביטול במציאות

הרב יואל כהן | כסליו תשע"א