שיחות לעשרה בטבת

סימנים משמיים

הרב נתנאל יוסיפון | טבת תשע"ד