כי תשא

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת כי תשא

ר' אבישי לקס ור' גילעד ליפשיץ | אייר התשע"ז