ויקרא

פרשת ויקרא

מהו משכן ומהו אהל מועד, ומדוע לפעמים משתמשת התורה בשם משכן, לפעמים בשם אהל מועד? וכן יש לשאול מה נפקא מינה אם הדיבור מכל האהל או רק מעל הכפרת או מבין שני הכרובים דוקא?

הרה"ג אברהם יצחק הלוי כלאב | אדר ב' תשס"ג