קרוב אליך

על טעויות מכַפּרים

גליון מס 168

גליון מס 168

הרב ד"ר יונתן זקס זצ"ל | ניסן תשע"ז