שבת

אבות ותולדות בשבת ובשביעית

מלאכות המוגדרות כאבות ומלאכות המוגדרות כתולדות. ההשלכה ההלכתית לעניין שביעית. מחל' רמב"ם ורש"י אם זומר הוא אב או תולדה. ישנן מלאכות בהן צריך כוונה גם למ"ד שחייבים במשאצל"ג.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ט"ז שבט תשע"א