סוכות

אתרוג, פירות הארץ וקדושת שביעית במשנת הראי"ה קוק

פרק יח

מבוא א. ייצוא אתרוג שביעית ב. משלוח אתרוג שביעית מהארץ לראי"ה קוק ג. קדושת אתרוגי ארץ ישראל בשנת שמיטה ד. ליטול דוקא מאתרוגי ארץ ישראל

הרב יהודה זולדן | תשס"ח