אור פני מלך

זמן שמחתנו

בשורש השמחה, מצויה ההודאה על כל מה שמתרחש לפנים משורת הדין. החזרה שבחג הסוכות אל נקודת הבראשית, אל תחושת החוסר והאין, היא היא המאפשרת להגיע בו לידי שמחה.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תשס"ה