קדושים

קדושים תהיו

מהו תוכן מצוות "קדושים תהיו"? דרך שאלה זו נוגע הרב גולדברג בנושאים רבים: מצוות תלמוד תורה, לפנים משורת הדין, מצוות "שבתון" בשבת, מצוות תפילין, אכילת חולין בטהרה, חומרות בעשרת ימי תשובה, יפה שיחתן של עבדי אבות.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ אלול תשנ"ה