שיחות לחג החנוכה

נרות דזכריה

ננסה להבין את הקשר שבין ההפטרה וימי החנוכה וננסה להבין גם, אם נבואת זכריה עוסקת בימי החנוכה.

הרב יוסף כרמל | כסלו תשס"ז