שיחות לחג החנוכה

האם מותר לברך על הדלקת נרות חנוכה במסיבה?

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | כסלו תש"ע