חקת

בור ובאר בלימוד התורה

חטא המרגלים נבע מכך שישראל רצו להישאר במדרגת 'כאשר ישא האומן את היונק'. זה היה גם עניין חטאו של משה רבינו בהכאת הסלע, שהוא לא התייחס אל ישראל כאל עם בוגר, והתיקון לכך היה בספר דברים. גם תלמיד חכם צריך להתחיל במדרגת בור, שכולו קבלה, ולהמשיך למדרגת באר שעומדת בכוחות עצמה. שיעור זה עומד בפני עצמו, והוא גם יכול להוות המשך לשיעור "התלמיד שסחט את הכוונות מהרב'ה".

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל | כ"ו טבת, התשס"ד