בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
8 שיעורים
  undefined
  32 דק'
  חקת

  העמק דבר פרשת חוקת חלק ב'

  הסבר הרמב"ם ב"מורה נבוכים" לחטאו של משה רבנו. חידושו של הנצי"ב שחטא משה רבנו היה בכך שלא הצליח להעביר לבנ"י את המסר מהי הדרך הראויה לעשות בזמן עצירת גשמים בא"י. באורו של הנצי"ב מדוע היה צורך להכות את הסלע פעמיים. הסברו של הנצי"ב שאע"פ שאהרון לא כעס, מ"מ נתרשלו ידיו ולא עשה מה שהיה צריך לעשות. דיוקו של הנצי"ב שהעונש על משה ואהרון לא היה שימותו במדבר, אלא שלא יכיניסו את בנ"י לא"י מידה כנגד מידה, מכיון שלא הראו לבנ"י את הדרך להתנהגות בא"י בזמן עצירת גשמים, וכן משה רבנו שינה מציווי ד' יתברך. באורו של הנצי"ב מדוע דווקא חטא מי מריבה גרם ל קידוש ד' . שאלתו של הנצי"ב א: מדוע צריך להזכיר מהיכן משה שולח מלאכים למלך אדום? ב: מדוע לא כתוב "וישלח משה מקדש מלאכים"? שתי תשובות לדבר?: א: לפי הפשט משה רבנו לא רוצה להכניס יהודים לסכנה, והוא יודע את יחסי הגויים אלינו. כפי שמצינו ביחסו של חנון מלך בני עמון אל שליחי דוד. ב: מכיוון שמשה רבנו ידע שמלך אדום לא יסכים, וזהו גם ציווי ד', לכן שלח שליחים גויים שישימו לב רק לתוכן העדות ולא יראו את פחד אנשי אדום מבנ"י.

  הרב חיים כץ | ג' תמוז תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  חקת

  העמק דבר פרשת חוקת חלק א'

  ביאורו של הנצי"ב איזה מטה משה רבנו לוקח ב"מי מריבה", ומה הצורך בלקיחת המטה? הערת הנצי"ב שמשה רבנו הקהיל את העדה לא ע"י החצוצרות. באורו של הנצי"ב שרצון ד' היה שמשה רבנו ואהרון הכהן יקהילו את בנ"י וילמדו אותם כיצד להתנהג בשעת עצירת גשמים בא"י, כמבואר במסכת תענית וע"י כך יחזור הסלע לתת את מימיו כבתחילה. שאלות הנצי"ב מהי סיבת השינוי בפסוקים שבתחילה הפסוק מדבר בלשון רבים ("ודברתם") ובסוף בלשון יחיד(והוצאת). ותשובתו. חידושו של הנצי"ב שהמטה היה מונח בקה"ק. ולפי"ז המילים"כאשר צווהו" נסובות על ציווי ד' לשים את המטה בקודש הקודשים! חידושו של הנצי"ב שמשה רבנו ואהרון הקהילו עם רב מבנ"י למען הקים את דבר ד', ופניהם היו אל הסלע מכיוון ששם היתה השראת שכינה.

  הרב חיים כץ | ב תמוז תשפ"ג
  undefined
  32 דק'
  חקת

  רמב''ן על פרשת חוקת - חלק ב'

  מה היה החטא של משה ואהרון במי מריבה? דחיית דעת הרמב"ם, דעת רבנו חננאל, הסוד הגדול מסתרי התורה.

  הרב חיים כץ | א' תמוז תשפ"ב
  undefined
  32 דק'
  חקת

  רמב''ן על פרשת חוקת - חלק א'

  מדוע המתים מטמאים? מהי לשון הכתוב המיוחדת לתלונות בני ישראל? דעותיהם של רש"י, האבן עזרא והרמב"ם בחטאו של משה רבינו במי-מריבה.

  הרב חיים כץ | ל' סיוון תשפ"ב
  undefined
  45 דק'
  סנהדרין

  חוקת- פרה ופסח, דרשת הרב במדבר, שיח על עניין פרה

  שיעור כללי

  את הנהגת הקב"ה בעולם קשה מאוד להבין. למשל את כך שרק ע"י טומאה נטהרים. יש עלינו רשות וחובה לחקור את הנהגת ה' בעולם אך לא להוריד אותה לחוקים ומצוות מעשיים ע"פ שיקול דעתנו כי מכך יגרם רק חושך ולא אור.

  הרב חיים כץ | ו' תמוז התשע"ה
  undefined
  32 דק'
  חקת

  שירת הבאר

  שפת אמת לפרשת חקת

  שירת הבאר על התורה שבעל פה הנקנית ביגיעה, והמתנות הבאות על ידי יסורים - וכמו חפירת הבאר הנעשית ביגיעה כשמתגלה הפנימיות ונעשים ניסים גלויים בני ישראל מכוסים, וכן שבת וימי חול.

  הרב חיים כץ | ז' תמוז התשע"ב
  undefined
  32 דק'
  חקת

  שירת משה ושירת ישראל

  שפת אמת לפרשת חקת

  מדרגת משה שמשך את ישראל אחריו ומדרגת יהושע שנמשך אחרי ישראל. נס הבאר היה מכוחם של ישראל - ומשה לא נמשך אחריהם ולכן השירה היתה של ישראל בלבד ומשה לא הכניסם לארץ. מלחמת סיחון ועוג ביד משה היא שורש כיבוש מלכי כנען

  הרב חיים כץ | ח' תמוז התשע"ב
  undefined
  47 דק'
  חקת

  חוקת התורה וחוקת הפסח - מי גדולה

  שיחה לפרשת חוקת

  עם ישראל מתלונן על הירידה במעלתו. חוקת התורה - הצורך להתבטל לקב"ה. חוקת הפסח - הצורך להבין מה שאפשר אך לא לחדש מצוות.

  הרב חיים כץ | א' תמוז התשס"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il