הלכות כלליות

שבת היא מלזעוק - ורפואה קרובה לבוא!

איסור רפואה בשבת; קיים איסור עקרוני, לאדם חולה המתחזק והולך כבריא, ליטול תרופה בשבת משום תקנת חז"ל ומדוע לא בטלה התקנה? עניני מחלה - לא בשבת; שבת - מחזקת; חולי - הפך השבת.

הרב אריאל פרג'ון | אלול תשס"ו