קומי אורי

נטילתה כנתינתה

נסתלקה התורה מן הדור; גדול שימושה של תורה; עמקות של דורות ראשונים; לא הניח כמותו בדור; השיעור הכללי מעל הכל.

הרב חיים אביהוא שוורץ | כסלו תשס"ח