כג - הרב אברהם שפירא זצ"ל

שלושה כתרים

מתולדות חייו של מורנו ורבנו זצ"ל

הרב אברהם ישראל סילבצקי | כ"גכסלו תשס"ח