שלח לך

העונש על חטא המרגלים

מתוך העלון "חמדת ימים"

בפרשתנו מובא העונש לחטא המרגלים, אך דוד ויחזקאל מביאים עונש אחר?! - שיטות הרד"ק והמלבי"ם; מטרת הגלות.

הרב משה ארנרייך | תשס"ג