שלח לך

מעשה מערב שבת פרשת שלח תשס"א

הרב אליעזר מלמד והרב שלומי בדש | סיון תשס"א