בבא בתרא

"טוען לפירות ירדתי" - בגדרי חזקת ממון

בבא בתרא דף ל"ג ע"ב

ט"ז אייר תשפ"ב