הלכה פסוקה

פסק דין: החזרת ערבון כשלא נתקיימו תנאי החוזה

אדר תשס"ז