קדושת הארץ

מעלת ארץ הקודש

מתוך הס' "שיחות מוסר" פרשת דברים

תשל"ג