הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

בעיית הנצרים והחוטרים — סקירה מקצועית

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

י"ג שבט תש"ע