ענג שבת

האם המשפטים נועדו לשופטים?

גליון מס' 1058

שבט תשע"ב