מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק

זכרונות ר' שמואל העשיל פרידמן זצ"ל על הראי"ה קוק זצ"ל

אדר התשע"ג