מאבני המקום

בפירוש רש"י בהוראת רב הונא לסוחרים

אבני המקום כרך ט"ו

איר תשע"ג