רב סעדיה גאון: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

11 August 2023

7 May 2021

15 March 2015

3 July 2014

15 January 2014

15 May 2013

17 March 2013

18 April 2012

2 April 2012

17 August 2011

30 June 2011

20 April 2011

20 January 2011

16 January 2011

13 January 2011

29 January 2010

28 August 2009

  • curprev 15:3415:34, 28 August 2009טל רחמים talk contribs 997 bytes +997 דף חדש: רב סעדיה בן יוסף גאון (ד'תרנ"ב-ד'תש"ב) - אחד מגדולי הגאונים. נולד במצרים ועבר לבבל. למרות שלא נמנה על חוג …