שיחת ויקישיבה:עקרונות עריכה: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

6 June 2024

27 July 2021

5 May 2021

6 August 2020

12 April 2018

24 September 2017

4 September 2017

27 May 2016

13 March 2012

30 January 2012

26 November 2010

16 May 2010

19 August 2009

24 June 2009

  • curprev 19:3019:30, 24 June 2009חיליק talk contribs 422 bytes +422 דף חדש: לעניות דעתי מוטב לכתוב בשפה תלמודית מאשר בשפה עממית. על מנת לפשט את הדברים יכתבו ערכים שיסבירו מושגים ...