חטא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עבירה בשוגג. ה"חטא" הוא קל מן העוון וכל שכן מן הפשע. (יומא לו) וקשה אם כן למה כתוב "כי יהיה באיש חטא משפט מוות" והלא אם זה חטא אינו חייב מיתה? ותירץ הגר"א שהחוזר בתשובה זדונות נעשות לו בשגגות והדין הוא שהחוזר בתשובה שנגמר דינו למיתה אינו נפטר מחיוב מיתה וזה כוונת הפסוק "כי יהיה באיש חטא" היינו שחזר בתשובה ומה שעשה במזיד נחשב לו כשגגה "משפט מוות" אע"פ כן אינו נפטר מחיוב מיתה שכל חייבי מיתות שחזרו בתשובה לא נפטרו ידי מיתתן