חתן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חתן נקרא הגבר המקיים את החתונה בכל שלביה, לאחר החתונה בשם חתן נקרא מי שהוא נשוי לבתו של החותן/החותנת (כך לדוגמא יעקב אבינו היה חתנו של לבן)

מחילת עוונות לחתן[edit]

חתן נמחלים עוונותיו לכך יש הנוהגים שהחתן מתענה ביום חתונתו דומיא דיום הכיפורים.

מתנות לחתן[edit]

נהגו לתת לחתן מתנה הטעמים לכך הן:

  • כדי לשמחו, כי אמרו חז"ל (ברכות ו:) "כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמישה קולות". לכן, יש להקפיד לתת את המתנה לחתן עצמו ולא להוריו, כי יתכן שאין החתן שמח כ"כ במתנה שנותן להוריו.
  • נהגו לתת לחתן דורון דרשה. ויש מסבירים בטעם המנהג, שהחתן מתבייש לדבר בדברי תורה בפני רבנים חשובים, שנראה כחוסר דרך ארץ לדבר בפניהם, ולכן נותנים לו הדורון שיהיה לו תירוץ - שקיבל כסף וחייב לדבר.[1]

מעשר כספים ממתנות חתונה[edit]

החזון איש פסק שאין צריך לתת מעשר כספים ממתנות שקיבל החתן לחתונה וכד', ומ"מ אם קיבל מעות - חייב לתת מעשר כספים. והסביר הסייטפלר הוראה זו, משום שמעשר כספים איננו מעיקר הדין, אלא מדין צדקה, ואין אדם מחוייב למכור ביתו ומטלטליו לצורך צדקה. (מעדני יום טוב, הרב יום טוב זנגר שליט"א, ח"ב, ב"ב תשס"ז, סי' כג, עמ' קכה)

הערות שוליים[edit]

  1. שתי טעמים אלו הובאו בשו"ת תשובות והנהגות ח"ג סימן תד