רבי שמעון בן אלעזר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שמעון בן אלעזר תנא ידוע המוזכר במשנה פעמים רבות.

כללים בלשון "כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

  • כלל אמר רשב"א כל שדרכו לאכול נדרים נג..
  • כלל אמר רשב"א כל אוויר שתשמישו לדירה ערובין כב..
  • כלל אמר רשב"א כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו והוכשר לזה והצניעו ובא אחר והוציאו נתחייב זה במחשבה של זה שבת עו..
  • כלל אמר רשב"א כל נוי שלמטה מעשרה יוצאין בו ושלמעלה אין יוצאין תוספתא שבת ה-ז.
  • כלל אמר רשב"א דבר שחייבין עליו כרת אין עושין בין השמשות תוספתא שבת ב-לח.

קברו[edit]

קבר רבי שמעון בן אלעזר לא הוסמך על ידי האריזל אך טוענים שהוא קבור ליד קבר סומכוס וליד קבר רבי מאיר שהם קבורים בטבריה.