ויקישיבה:ברוכים הבאים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 February 2015

  • curprev 17:5717:57, 12 February 20152001:470:6b12:b9:222:1:0:79 talk 1,054 bytes +1,054 יצירת דף עם התוכן "המלבי"ם נודע בדרך ייחודית בפירוש המקרא, בפירושו מביא את מדרשי ההלכה ודן בהם בהשוואה לפשט ..."