מסכת הוריות: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 September 2021

23 June 2010

  • curprev 15:1015:10, 23 June 2010ויקיתלמיד talk contribs 249 bytes +249 דף חדש: הוריות היא מסכת מסדר נזיקין, המסכת עוסקת במקרים של בית דין שהורה וטעה, סוף המסכת עוסק בדיני קדימיות. {{מ…