על הנסים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

20 December 2019

1 March 2009

  • curprev 12:4512:45, 1 March 2009אפרים talk contribs 2,668 bytes +1,331 שילוב עם הערך על הניסים (ערך זה הוא המוקדם יותר), עיצוב וסידור בפסקאות, שינויים קלים, יותר אובייקטיביות בפסקה מוסיפים על הנסים undo

19 December 2008

18 December 2008

16 December 2008

11 December 2008

8 December 2008