רבי יצחק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי יצחק הוא אמורא בבלי בדור השני לאמוראי בבל, חבירו של רב נחמן.

תורתו[edit]

מדייק בלשון המשנה ומגיה אותה מרגליות הים סנהדרין נג: אות א

  • כי אתא רבי יצחק תנא כדתנן סנהדרין נג:.
  • כי אתא רבי יצחק תנא כדתנן שבועות לו..
  • כי אתא רבי יצחק תני שתיים שבת קה.
  • כי אתא רבי יצחק תני איפכא ערובין לו:.
  • תני רבי יצחק לא היו עורפין סוטה מז:.